Om Gouyen Stamtavla MH Korning

MH - Busligans Gouyen

MH 010915 på Hammarö Brukshundklubb. Beskrivare Leif Hjälm

1
2
3
4
5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Gouyen

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Gouyen

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral.

Gouyen

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, hoppar, gnäller.

2a. LEK 1 Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Gouyen

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1 Gripande Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

Gouyen
2c. LEK 1 Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Gouyen

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT Förföljande Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Gouyen
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Gouyen

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Gouyen

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Gouyen

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Gouyen

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST.LEK Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Gouyen
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
5c. AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Gouyen
5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

Gouyen

5e. AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

Gouyen
6a. ÖVERASKN. Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gouyen

Gör undanmanöver utan att vända bort blcken.

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Gouyen

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbetenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Gouyen

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.


6d. ÖVERASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gouyen

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Gouyen

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar. Kort stopp.

Gouyen
Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Gouyen
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Gouyen
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Gouyen

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Gouyen
Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.


8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka konntroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittat till mot spökena då och då.

Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Gouyen

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

Gouyen *
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

Gouyen
8e. SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Gouyen
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Gouyen
Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Gouyen
Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Gouyen
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.

*Vad gäller Gouyens reaktion på spökena, så drog hon sig bakom mig och då släppte jag kopplet. Hon gick aldrig längre bakom mig än inom koppellängd, men eftersom jag släppte kopplet berättade Leif att han är tvungen att sätt ruta nr 5, (flyr längre än kopplets längd). Klantigt av mig, men man lär så länge man lever! Förmodligen skulle hon hamnat i ruta 3 eller 4 annars!